2188/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2188/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Cử thành viên tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Ngày ban hành 05-11-2021
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdfCu-thanh-vien-tham-gia-Doan-giam-sat(05.11.2021_16h21p00)_signedCu-thanh-vien-tham-gia-Doan-giam-sat(05.11.2021_16h21p00)_signedDownload