2259/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2259/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Thống nhất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, TT&DL
Ngày ban hành 15-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2259_SNV_XDCQ&TCBCvbdi_2259_SNV_XDCQ&TCBCDownload