2284/SNV-XDCQ&TCBC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2284/SNV-XDCQ&TCBC
Trích yếu Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày ban hành 18-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2284_SNV_XDCQ&TCBCvbdi_2284_SNV_XDCQ&TCBCDownload