39-NQ/TW

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 39-NQ/TW
Trích yếu Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 17-04-2015
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Tổng Bí thư
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Đính kèm
pdf39_NQ-TW.tinh_gian_bien_che39_NQ-TW.tinh_gian_bien_cheDownload