PrintAa

Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XVII

18/10/2018
pdf196-16.10-BC_viec_giai_quyet_kien_nghi_cua_cu_tri_signed196-16.10-BC_viec_giai_quyet_kien_nghi_cua_cu_tri_signedDownload
xlsKem_196_SNV-Phu_luc_Kem_196_SNV-Phu_luc_Download