Số lượt truy cập

Tài liệu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
197/KH-SNV 19/10/2018 Sở Nội vụ Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của Sở Nội vụ
110/QĐ-SNV 15/09/2018 Sở Nội vụ Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN...
921/SNV-CCVC 06/08/2018 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng Giáo viên Tiểu học, Mầm non năm 2018
126/BC-SNV 22/05/2018 Sở Nội vụ Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018
123/BC-TTr 16/05/2018 Sở Nội Vụ Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018
122/BC-SNV 16/05/2018 Sở Nội vụ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2018
121/BC-SNV 15/05/2018 Sở Nội vụ Kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tháng 5/2018
41/KH-SNV 10/05/2018 Sở Nội vụ Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015
117/BC-SNV 02/05/2018 Sở Nội vụ BC sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
113/BC-SNV 27/04/2018 Sở Nội vụ Kết quả công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2018
111/BC-SNV 27/04/2018 Sở Nội vụ Báo cáo Sở kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
98/BC-SNV 23/03/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018
96/BC-SNV 15/03/2018 Sở Nội vụ Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
95/BC-SNV 15/03/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Quý I/2018
87/BC.SNV 08/03/2018 Sở Nội vụ Tình hình thực hiện công tác CCHC tỉnh Hà Tĩnh quý I năm 2018
83/BC-SNV 23/02/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác tháng 2, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018
MTCL-SNV 02/02/2018 Sở Nội vụ Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018 của Sở Nội vụ
76/BC-SNV 25/01/2018 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác tháng 1, kế hoạch công tác tháng 2 năm 2018
CSCL-SNV 05/01/2018 Chính sách chất lượng năm 2018
03/KH-UBND 03/01/2018 Sở Nội vụ Kế hoạch sự đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018