Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
12/2022/TT-BNV 30/12/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ...
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Chính phủ Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
12/2022/TT-BTNMT 24/10/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
6/VBHN-BNV 16/08/2022 Bộ Nội vụ Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán...
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Bộ Nội vụ Tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế
04/VBHN-BNV 19/07/2022 Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công...
1061/SNV-CCVC 10/06/2022 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023
420/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
423/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
425/QĐ-BNV 02/06/2022 Bộ Nội vụ Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
1/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
02/VBHN-BNV 02/05/2022 Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,...
115/KH-UBND 18/04/2022 UBND tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
721/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
02/2022/TT-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã...
56/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
54/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,...
2570/SNV-CCVC 24/12/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (đợt 2)
2353/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
2356/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên giai đoạn 2021-2025
2347/SNV-CCVC 29/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2334/SNV-CCHC&VTLT 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương
2285/SNV-XDCQ&TCBC 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh năm 2021
2290/SNV-CCVC 19/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2284/SNV-XDCQ&TCBC 18/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
291/TTr-SNV 16/11/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh thời gian họp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí số người làm việc của...
2260/SNV-XDCQ&TCBC 16/11/2021 Sở Nội vụ Xin phép cử lãnh đạo tham gia cuộc họp theo Giấy mời số 612/GM-UBND
2259/SNV-XDCQ&TCBC 15/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, TT&DL
2255/SNV-CCVC 15/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Hồng Minh)
2242/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên
2249/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2021
1976/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Về việc đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sơ, ngành và địa phương
2189/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang
2188/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Cử thành viên tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
2157/SNV-CCVC 04/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh...
2133/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Hữu Nghĩa)
2136/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hương Khê