Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
115/KH-UBND 18/04/2022 UBND tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
721/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
02/2022/TT-BNV 29/01/2022 Bộ Nội vụ Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã...
56/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
54/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 UBND tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,...
2570/SNV-CCVC 24/12/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (đợt 2)
2353/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
2356/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên giai đoạn 2021-2025
2347/SNV-CCVC 29/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2334/SNV-CCHC&VTLT 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương
2285/SNV-XDCQ&TCBC 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh năm 2021
2290/SNV-CCVC 19/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2284/SNV-XDCQ&TCBC 18/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
291/TTr-SNV 16/11/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh thời gian họp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí số người làm việc của...
2260/SNV-XDCQ&TCBC 16/11/2021 Sở Nội vụ Xin phép cử lãnh đạo tham gia cuộc họp theo Giấy mời số 612/GM-UBND
2259/SNV-XDCQ&TCBC 15/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, TT&DL
2255/SNV-CCVC 15/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Hồng Minh)
2242/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên
2249/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2021
1976/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Về việc đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sơ, ngành và địa phương
2189/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang
2188/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Cử thành viên tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
2157/SNV-CCVC 04/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh...
2133/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Hữu Nghĩa)
2136/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hương Khê
06/TT-BNV 01/11/2021 Bộ Nội vụ Bãi bỏ mộ số Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2121/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh
2120/SNV-VP 29/10/2021 Sở Nội vụ Đề xuất nội dung đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022
2125/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội vụ Cộng nối thời gian công tác của cán bộ cấp xã (Nhờ chuyển đến ông Đặng Quốc Thỏa, Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng
92/2021/TT-BTC 28/10/2021 Bộ Tài chính Thông tư quy định mới chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng công chức, viên chức
2101/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)
2102/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
2111/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (bà Hoàng Thị Thương)
2112/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng người làm việc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh
218/SNV-CCVC 27/10/2021 Sở Nội vụ Về việc cử viên chức đi học (Nguyễn Thị Khánh Diệu)
2084/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức
2091/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Xin ý kiến điều động công chức (ông Nguyễn Thế Công)
2092/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
217/QĐ-SNV 22/10/2021 Sở Nội vụ Về việc tiếp nhận công chức (ông Trần Quang Đông)
2047/SNV-CCVC 21/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Can Lộc