PrintAaa

Các biểu mẫu về công tác bầu cử

07:40 29/02/2016
doc11a-_Mau_ho_so_ung_cu_(28.01)_kem_NQ_41(1)11a-_Mau_ho_so_ung_cu_(28.01)_kem_NQ_41(1)Download
doc11b-_Mau_The_cu_tri,_phieu_bau_cu_(28.01)_kem_NQ_41(1)11b-_Mau_The_cu_tri,_phieu_bau_cu_(28.01)_kem_NQ_41(1)Download
doc11c-_Mau_bien_ban_bau_cu_DBQH_(28.01)_kem_NQ41(1)11c-_Mau_bien_ban_bau_cu_DBQH_(28.01)_kem_NQ41(1)Download
doc11d-_Mau_bien_ban_bau_cu_DB_HDND_(28.01)_kem_NQ41(1)11d-_Mau_bien_ban_bau_cu_DB_HDND_(28.01)_kem_NQ41(1)Download