PrintAaa

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

15:54 23/03/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TCPCP.12

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở tỉnh.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

-  Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, theo mẫu BM.TCPCP.12.01.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.                                                                  

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoặc văn bản từ chối.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì công chức TN&TKQ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.    

Tổ chức, cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản trình lãnh đạo phòng XDCQ-TCBC xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Chuyên viên phòng XDCQ-TCBC

 

05 ngày

Mẫu 05; Tờ trình Dự thảo Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng XDCQ-TCBC

01ngày

Mẫu 05; Tờ trình Dự thảo Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng XDCQ-TCBC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Mẫu 05; Tờ trình Dự thảo Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

B7

Phát hành văn bản:

+ Hồ sơ hợp lệ, phát hành Văn bản chuyển UBND tỉnh;

 

 

 

 

+ Hồ sơ không hợp lệ: Văn bản thông báo lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ, đề nghị sửa đổi bổ sung.

+ Công chức TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

+  Công chức TN&TKQ; Ủy ban nhân dân cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05, 06, Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo tại mục 2.3/ Văn bản thông báo từ chối

B8

UBND tỉnh xem xét Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc từ chối.

UBDN tỉnh

05 ngày

Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

B9

Phát hành văn bản và chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho tổ chức.

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

Mẫu 01, 06, Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

B8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm. sau khi có Quyết định của UBND tỉnh

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và  Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho tổ chức, cá nhân.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả    

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ     

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ      

 

 

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả     

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                       

 

BM.TCPCP.12.01

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

                                                                   

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3 (trường hợp không ban hành văn bản từ chối)

Tờ trình và dự thảo Văn bản UBND tỉnh hoặc văn bản từ chối

 

Quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoặc văn bản từ chối.

Hồ sơ được lưu tại Phòng XDCQ-TCBC thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.