PrintAaa

Lãnh đạo Ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc

14:56 16/09/2022

I. Ban Thi đua, khen thưởng

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban

- Điện thoại:  0913250481

- Email: nguyenvanhung.snv@hatinh.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Trưởng ban

- Điện thoaị: 0915.001.776

- Email: nguyenvanhoai.snv@hatinh.gov.vn

II. Ban Tôn giáo

1. Ông Phan Quốc Khánh - Trưởng ban

- Điện thoại: 0915.657.299

- Email: phanquockhanh@hatinh.gov.vn

1. Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 02393.855.396 

- Email: buianhtuan.snv@hatinh.gov.vn

III. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

1. Ông Bùi Hồng Lĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

- Điện thoại: 0912.394.076

Email: buihonglinh.snv@hatinh.gov.vn

2. Bà Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó Giám đốc

​- Điện thoại: 0988.678.477
 - Email: dinhthicamtho.snv@hatinh.gov.vn