PrintAaa

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc

14:37 06/09/2022

I. Ban Thi đua, Khen thưởng 

1. Trưởng Phòng Nghiệp vụ : Hồ Công Thắng

Điện thoại: 0935.735.879. Email: hocongthang.snv@hatinh.gov.vn

2. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Lê Thị Cẩm Tú

Điện thoại: 0983.367.565. Email: lethicamtu.snv@hatinh.gov.vn

II. Ban Tôn giáo 

1. Phòng Công giáo - Tin lành

Phụ Trách phòng: Võ Văn Ninh

Điện thoại: 0936.279.578. Email: vovanninh.snv@hatinh.gov.vn

2. Phòng Phật giáo và Tôn giáo khác

Phụ Trách phòng: Lê Đăng Hải

Điện thoại: 0982.513.449. Email: ledanghai.snv@hatinh.gov.vn

III. Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh

1. Phòng Hành chính - Bảo quản khai thác

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Diệu Huyền

  Điện thoại: 0915.457.666. Email: nguyenthidieuhuyen.snv@hatinh.gov.vn

2. Phòng Thu thập, chỉnh lý

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thái Hòa

  Điện thoại: 0917.922.368. Email: nguyenthithaihoa.snv@hatinh.gov.vn