PrintAaa

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

13:13 30/03/2020

 

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TCBC.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 

* Yêu cầu: Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

* Điều kiện để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập:

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

-  Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

-  Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3,4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

x

 

-

Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

x

 

 

 

 

-

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

x

 

-

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì nộp bản sao hồ sơ kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Nếu tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao hồ sơ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản thẩm định hoặc văn bản trả hồ sơ

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì công chức TN&TKQ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.

Tổ chức; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 Mẫu 01, 02 (nếu có), 06 và

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định.

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng XDCQ-TCBC

 

03 ngày làm việc

Mẫu 05, dự thảo Văn bản thẩm định

B5

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước  B4

Lãnh đạo phòng  XDCQ-TCBC

02 ngày làm việc

Mẫu 05, dự thảo Văn bản thẩm định

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng  XDCQ-TCBC

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày làm việc

Mẫu 05, Văn bản thẩm định

B7

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Văn thư Sở Nội vụ

01  ngày làm việc

Mẫu 05,06, Văn bản thẩm định đã ký và đóng dấu

B8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và cập nhật kết quả trên phần mềm

Công chức TN&TKQ;

tổ chức

Giờ hành chính

Mẫu 01,06 Văn bản thẩm định.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công để gửi cho tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả     

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ     

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả    

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                      

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02,03,04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

 

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

 

Văn bản thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Hồ sơ được lưu tại Phòng XDCQ-TCBC trong thời gian 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.