PrintAaa

Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

16:46 30/03/2022

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.GDTX.04

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

- Hết thời gian đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:

 http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

x

 

-

Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan được ủy quyền: Không.

Cơ quan phối hợp: Không.

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (Sở GD&ĐT).

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Văn bản thông báo.

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Sở GD&ĐT nộp hồ sơ cho Sở Nội vụ qua Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Sở GD&ĐT; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01; 02, 03 (nếu có); 06 và hồ sơ theo mục 2.3.

B2

Chuyển hồ sơ cho phòng Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế (XDCQ-TCBC) để xử lý.

Công chức  TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo.

B3

Duyệt hồ sơ và chuyển cho công chức xử lý.

Lãnh đạo phòng

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo.

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì tham mưu Sở ban hành Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định (kèm hồ sơ) chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo bước B9.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện bước tiếp theo.

 

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng; Lãnh đạo sở; Văn thư

 

03 ngày

 

Mẫu 05, 06; Văn bản thông báo.

B5

Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và dự thảo Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên trình lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng.

04 ngày

Mẫu 05; Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đã được ký nháy và dự thảo Quyết định.

B6

Xem xét phê duyệt kết quả thực hiện tại bước B5.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Mẫu 05; Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và dự thảo Quyết định.

B7

Đóng dấu, phát hành văn bản và

chuyển toàn bộ hồ sơ lên UBND tỉnh giải quyết.

Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Mẫu 05; Hồ sơ; Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và dự thảo Quyết định.

B8

UBND tỉnh xem xét giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc Văn bản thông báo của UBND tỉnh.

- Chuyển kết quả cho Sở Nội vụ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đồng thời kết thúc xử lý trên phần mềm dịch vụ công.

UBND tỉnh

05 ngày

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Văn bản thông báo.

B9

Trả kết quả cho Sở GD&ĐT.

Công chức TN&TKQ; Sở GD&ĐT

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06;

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Văn bản thông báo.

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả   

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ    

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ   

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả     

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                     

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có); 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC.

-

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3.

-

Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

-

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Văn bản thông báo.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở Nội vụ và lưu trữ theo quy định.