PrintAaa

Hướng dẫn số 26 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

21:37 08/03/2016
docHuong_dan_so_26_-_BTCTWHuong_dan_so_26_-_BTCTWDownload