PrintAaa

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

15:45 13/01/2021
pdf1187.NQ_UBTVQH_ve_xac_dinh_co_cau_so_luong1187.NQ_UBTVQH_ve_xac_dinh_co_cau_so_luongDownload