PrintAaa

Hướng dẫn hồ sơ Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

13:37 19/02/2021
pdf196._HD_Ho-so-ung-cu-dai-bieu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026(19.02.2021_09h43p39)_signed196._HD_Ho-so-ung-cu-dai-bieu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026(19.02.2021_09h43p39)_signedDownload