PrintAaa

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Tỉnh ủy

14:58 14/01/2021
pdf116.QD_cua_Tinh_uy_ve_thanh_lap_BCD_bau_cu116.QD_cua_Tinh_uy_ve_thanh_lap_BCD_bau_cuDownload