PrintAaa

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể trong khối thi đua thuộc tỉnh.

15:23 22/06/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.T.2A

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Tập thể có thành tích được bình xét trong Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận làm công tác TĐKT các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Phòng Nội vụ cấp huyện (đơn vị Trưởng cụm, khối thi đua) liên thông  đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức đề nghị khen thưởng:

 

 

-

Tờ trình đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản họp Cụm, Khối thi đua.

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

 

 

-

Báo cáo thành tích tập thể; theo mẫu BM.TĐKT.2A.01

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ đối với tổ chức  đề nghị khen thưởng; 02 bộ đối với tập thể được đề nghị khen thưởng.

2.5

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

 

2.7

Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; UBND tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (có nội dung phối hợp)

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Cờ/Văn bản thông báo

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có) 06; hồ sơ theo mục 2.3;

B2

Cập nhật trên hệ thống HSCV và Chuyển hồ sơ cho Ban thi đua khen thưởng để xử lý

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

 

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Ban

01 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Công chức Phòng Nghiệp vụ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ảnh đủ điều kiện tiêu chuẩn,  tổng hợp chuyển Thư ký Hội đồng TĐKT báo cáo lãnh đạo Ban;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy và trình Lãnh đạo ban ký duyệt thông báo

Công chức được giao xử lý hồ sơ/ Phòng Nghiệp vụ

05 ngày

Mẫu 05, Dự thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

B5

Lãnh đạo Ban xem xét, ký duyệt văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

02 ngày

Mẫu 05

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

B6

 

 

 

 

 

 

 

B7

Phát hành và gửi văn bản;

Đối với thông báo chuyển B10

Văn thư/Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

04 ngày

Mẫu 05

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến trực tiếp vào văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban TĐKT

Mẫu 05

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến hoặc cho ý kiến bằng văn bản

B8

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT tỉnh:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí chuyển bước 11;

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý đề nghị khen thưởng, dự thảo văn bản thông báo kết quả xét duyệt của hội đồng trình lãnh đạo phòng ký nháy, lãnh đạo Ban TĐKT ký duyệt văn bản;

Công chức được giao xử lý hồ sơ/Ban TĐKT

01 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo văn bản thông báo kết quả xét duyệt của hội đồng.

B9

Ký duyệt văn bản thông báo kết quả xét duyệt của hội đồng cho tổ chức trình khen thưởng

Lãnh đạo  Ban TĐKT

 

 

01 ngày

Mẫu 05

 Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng.

B10

 Phát hành Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng.

Văn thư

0,5 ngày

Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng.

B11

- Hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

- Tổng hợp ý kiến và dự thảo Văn bản trình UBND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ/LĐ phòng

02 ngày

Mẫu 05

Văn bản trình UBND tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

B12

Trình lãnh đạo Ban TĐKT ký văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

01 ngày

Mẫu 05

Văn bản trình UBND tỉnh;dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

B13

Phát hành và gửi hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét. Nộp hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm PV HCC tỉnh.

* Hồ sơ trình: Phiếu trình; dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn thư/Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

Mẫu 01, 05

Văn bản trình UBND tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

B14

UBND tỉnh xem xét xử lý

UBND tỉnh

3 ngày

Mẫu 05;  Văn bản trình UBND tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

B15

Ban hành Quyết định và gửi kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho Ban TĐKT.

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

Mẫu 05, 06; Quyết định của UBND tỉnh

B16

Tiếp nhận Quyết định, báo phòng THHC in cờ

Công chức được giao xử lý hồ sơ Ban TĐKT/ phòng THHC

01 ngày

Mẫu 01, 06; Quyết định của UBND tỉnh

B17

Thông báo kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và kết thúc việc xử lý trên DVC.

Công chức TN&TKQ

0.5 ngày

Mẫu 01, 06

Quyết định của UBND tỉnh; Cờ

B18

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định khen thưởng từ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng (Phòng Nội vụ UBND cấp huyện, Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp nhận hiện vật khen thưởng tại Ban TĐKT và thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết.

Văn thư;  Công chức được giao xử lý hồ sơ Ban TĐKT; Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng

Giờ hành chính

Quyết định khen thưởng, khung, bằng,

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho Tổ chức.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

                                                          

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                   

 

BM.TĐKT.2A.01

Báo cáo thành tích tập thể                    

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp xét  Hội đồng TĐKT hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

-

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

-

Các văn bản khác có liên quan

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền  và lưu trữ theo quy định hiện hành.