PrintAaa

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình

15:19 22/06/2020

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.TƯ.17

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận làm công tác TĐKT các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên thông đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức đề nghị khen thưởng:

 

 

-

Tờ trình đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng.

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với gia đình được đề nghị khen thưởng

 

 

-

Báo cáo thành tích gia đình, theo mẫu BM.TĐKT.TƯ.17.01.

 

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với tổ chức có gia đình được đề nghị khen thưởng; 04 bộ đối với gia đình được đề nghị khen thưởng.

2.5

Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2.7

Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;  UBND tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp:  Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, khung, bằng/Văn bản thông báo

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có) 06; hồ sơ theo mục 2.3;

B2

Cập nhật trên hệ thống HSCV và Chuyển hồ sơ cho Ban thi đua khen thưởng để xử lý

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

 

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B3

Duyệt hồ sơ, chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Ban

01 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Công chức Phòng Nghiệp vụ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ảnh đủ điều kiện tiêu chuẩn,  tổng hợp chuyển Thư ký Hội đồng TĐKT báo cáo lãnh đạo Ban;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy và trình Lãnh đạo ban ký duyệt thông báo

Công chức được giao xử lý hồ sơ/ Phòng Nghiệp vụ

08 ngày

Mẫu 05, Dự thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

B5

Lãnh đạo Ban xem xét, ký duyệt văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

02 ngày

Mẫu 05

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

B6

Phát hành và gửi văn bản

Đối với thông báo chuyển B17

Văn thư/Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Mẫu 05

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

B7

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến trực tiếp vào văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban TĐKT (Sở Nội vụ)

05 ngày

Mẫu 05

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến hoặc cho ý kiến bằng văn bản

B8

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT tỉnh:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí chuyển bước 10;

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý đề nghị khen thưởng, dự thảo văn bản thông báo kết quả xét duyệt của hội đồng trình lãnh đạo phòng ký nháy, lãnh đạo Ban TĐKT ký duyệt văn bản;

Công chức được giao xử lý hồ sơ/Ban TĐKT

05 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo văn bản thông báo kết quả xét duyệt của hội đồng.

B9

Ký duyệt văn bản thông báo kết quả xét duyệt của hội đồng cho tổ chức trình khen thưởng

 

 

Lãnh đạo  Ban TĐKT

 

 

02 ngày

Mẫu 05

 Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng.

B10

- Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng.

Văn thư

0,5 ngày

- Văn bản thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng.

B11

- Hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

- Tổng hợp ý kiến và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, trình lãnh đạo phòng ký nháy vào phiếu trình UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ/LĐ phòng

04 ngày

Mẫu 05

Báo cáo tổng hợp; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

B12

Trình lãnh đạo Ban TĐKT ký các văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

01 ngày

Mẫu 05

Báo cáo tổng hợp; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, kèm Phiếu trình

B13

Phát hành và gửi hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét. Nộp hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm PV HCC tỉnh.

* Hồ sơ trình: Báo cáo tổng hợp; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, kèm Phiếu trình và hồ sơ kèm theo

Văn thư/Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

Mẫu 01, 05

Báo cáo tổng hợp; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, kèm Phiếu trình và hồ sơ kèm theo

B14

Trình UBND tỉnh xem xét xử lý

Lãnh đạo UBND tỉnh

6 ngày

Mẫu 05; Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

B15

Ban hành Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu xác nhận vào bản Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân và gửi kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho Ban TĐKT.

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

Mẫu 05,06; Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ kèm theo

B16

Tiếp nhận Tờ trình, chuyển Hồ sơ điện tử và bản giấy đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Công chức được giao xử lý hồ sơ Ban TĐKT

01 ngày

Mẫu 01, 06; Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ kèm theo

B17

Thông báo kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và kết thúc việc xử lý trên DVC.

Công chức TN&TKQ

0.5 ngày

Mẫu 01, 06

Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

Hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định; hoặc văn bản thông báo ý kiến của Hội đồng TĐKT tỉnh

B18

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định khen thưởng từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban TĐKT tỉnh làm việc với Ban TĐKT Trung ương để tiếp nhận hiện vật khen thưởng và thông báo cho đơn vị trình khen thưởng biết.

Ban TĐKT

Giờ hành chính

Quyết định khen thưởng, khung, bằng,

B19

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban TĐKT đơn vị trình khen thưởng tiếp nhận hiện vật khen thưởng tại Ban TĐKT để trả kết quả cho đối tượng được khen thưởng. Trực tiếp tại Ban TĐKT tỉnh hoặc nhận qua đường bưu điện

Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng (Phòng Nội vụ UBND cấp huyện, Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh)

Giờ hành chính

Quyết định khen thưởng, khung, bằng,

 

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho Tổ chức.

3

BIỂU MẪU  

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

                                                        

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

                                                         

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

                                                        

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

                                                         

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                    

 

BM.TĐKT.TƯ.17.01

Báo cáo thành tích gia đình                

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT

-

Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

-

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

-

Các văn bản khác có liên quan

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền  và lưu trữ theo quy định hiện hành.