PrintAaa

Thông Báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

10:02 07/06/2023
pdfThong-bao-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h50p58)_signedThong-bao-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h50p58)_signedDownload
pdfDS-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h51p11)_signedDS-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h51p11)_signedDownload