PrintAaa

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Ngị định số 140/2017/NĐ-CP

06:57 06/01/2021
pdfTB-tuyen-dung-cong-chuc-2020-theo-Nghi-dinh-140(06.01.2021_15h27p02)_signedTB-tuyen-dung-cong-chuc-2020-theo-Nghi-dinh-140(06.01.2021_15h27p02)_signedDownload
xlsxTB-Phu-luc-kem-theoTB-Phu-luc-kem-theoDownload
docxTB-Mau-Phieu-dang-ky-du-tuyen-569TB-Mau-Phieu-dang-ky-du-tuyen-569Download