PrintAaa

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

10:52 07/07/2022
pdfTB_145-TCCBTB_145-TCCBDownload