PrintAaa

Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

14:27 26/03/2021
pdf15081508Download
pdfKem_1508.-DS-thi-sinh-du-dk(25.03.2021_18h35p58)_signedKem_1508.-DS-thi-sinh-du-dk(25.03.2021_18h35p58)_signedDownload
pdfKem_1508.-DS-thi-sinh-khong-du-dk(25.03.2021_18h35p25)_signedKem_1508.-DS-thi-sinh-khong-du-dk(25.03.2021_18h35p25)_signedDownload