PrintAaa

Bộ Nội vụ đề xuất biên chế công chức 5 năm tới 242.372 người

14:02 25/08/2022
Bộ Nội vụ đề xuất biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2026 là 242.372 người.