PrintAaa

Chi bộ Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11:07 01/12/2022

Thực hiện Chương trình sinh hoạt năm 2022 và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ; sáng nay, ngày 01/12/2022 Chi bộ Nội vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Cù Huy Cẩm Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe phổ biến, giới thiệu khái quát toàn bộ tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nội dung “Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, về các vấn đề về Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Các đảng viên của Chi bộ Nội vụ đã sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến tham luận thể hiện sự đầu tư nghiên cứu sâu sắc các vấn đề lý luận và nhiều ý kiến liên hệ sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của Chi bộ, các Tổ đảng và mỗi đảng viên.

Đồng chí Phan Thị Thúy Hường, đảng viên Tổ Đảng Thanh tra trình bày Nội dung chuyên đề

 Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe phổ biến, giới thiệu khái quát toàn bộ tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nội dung “Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, về các vấn đề về Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Một số Đảng viên trình bày tham luận:

Đồng chí Phan Quốc Nam, Phó Trường phòng Phụ trách Phòng công chức, viên chức đại diện Tổ đảng trình bày tham luận

Đồng chí Trần Thị Hồng, Chuyên viên Văn phòng Sở đại diện Tổ đảng trình bày tham luận

Đồng chí Trần Hoài Nam, Phó trưởng phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ đại diện Tổ đảng trình bày tham luận

Đồng chí Phan Hiền Anh, Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và tổ chức bộ máy đại diện Tổ đảng trình bày tham luận

Các đảng viên của Chi bộ Nội vụ đã sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến tham luận thể hiện sự đầu tư nghiên cứu sâu sắc các vấn đề lý luận và nhiều ý kiến liên hệ sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của Chi bộ, các Tổ đảng và mỗi đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Đạo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Minh Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao quá trình chuẩn bị, tổ chức bài bản, nghiêm túc của Chi bộ Nội vụ, đã có nhiều ý kiến tham luận của đại diện các Tổ đảng có chất lượng, phong cách trình bày tốt; đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Chi bộ và đề nghị mỗi đảng viên cần tiếp tục không ngừng nghiên cứu, thấm nhuần các nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái trong tình hình thực tiễn hiện nay.

Tin, bài, ảnh: Nguyễn Trần Chung, Văn phòng Sở