PrintAaa

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Bộ Nội vụ về việc khảo sát, nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp Quốc gia

16:56 21/05/2024

Sáng ngày 21/5/2024, tại Trụ sở Bộ, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có Buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ nghiên cứu Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia (Đề tài).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ.

Báo cáo tại Buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Trần Xuân Hiền cho biết, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ với nhiều đổi mới, hoàn thiện theo hướng thống nhất, chặt chẽ, bảo đảm sự liên thông giữa các quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đổi mới công tác quản lý công vụ, công chức, chính sách tiền lương, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác hằng năm và các nhiệm vụ phát sinh. Theo đó, các đồng chí Lãnh đạo Bộ luôn thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để phát huy mọi nguồn lực kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động toàn ngành Nội vụ. 

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được Bộ Nội vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện nhằm đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nền hành chính nhà nước theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; theo đó đã tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách pháp luật bảo đảm tính khả thi, đến nay các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ đã cơ bản đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới của nền hành chính nhà nước và sự phát triển của đất nước. Chủ động đổi mới hoạt động quản lý công vụ, công chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; có cơ chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước và văn hóa công vụ; kịp thời tham mưu điều chỉnh lương cơ sở tăng lên 20,8%; đồng thời, tham mưu trình Quốc hội thông qua cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; mở rộng chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền báo cáo tại Buổi làm việc

Tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu với người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực công tác của Bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, ngành Nội vụ. 

Công tác thi đua, khen thưởng được các địa phương quan tâm, chủ động, sát sao theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về tín ngưỡng, tôn giáo và thường xuyên hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo. Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng... đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Buổi làm việc

Phát biểu tại Buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường gửi lời chúc mừng đến đồng chí Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm giao giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị; đồng thời, đề nghị trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, ý kiến của thành viên trong Đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận và làm rõ một số nội dung liên quan để góp phần vào việc hoàn thiện Đề tài đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao.

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu tại Buổi làm việc

Phát biểu tại Buổi làm việc, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã đạt được như: vận dụng, thể chế hóa, cụ thể hóa Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm’, phát huy sức mạnh của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Bộ, ngành Nội vụ; xác định nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng; bài học kinh nghiệm. 

Đồng chí Nguyễn Lam mong muốn sẽ tiếp tục được lắng nghe những ý kiến, những gọi mở, đề xuất của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ để Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ trong Đề tài.

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, BaDân vận Trung ương Đào Đoan Hùng - Thư ký khoa học phát biểu tại Buổi làm việc

 

Quang cảnh Buổi làm việc

Nguồn: www.moha.gov.vn