PrintAaa

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

15:43 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.11

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không có

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Phòng hành chính - Tổng hợp hoặc Phòng chuyên môn, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hà Tĩnh

- Qua đường bưu điện

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đề nghị, theo mẫu BM.TG.11.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Tôn giáo nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

2.7

- Cơ quan thực hiện: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc văn bản không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng hành chính tổng hợp Ban Tôn giáo; Văn thư kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức; Văn thư phòng Hành chính tổng hợp Ban Tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06 và hồ sơ theo mục 2.3.

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Ban, lãnh đạo Ban xem xét chuyển phòng chuyên môn xử lý

- Văn thư hoặc phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo mục 2.3

B3

- Công chức tại phòng chuyên môn xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành thẩm định

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo ban xem xét, ký duyệt

- Công chức, Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

 

 

 

 

 

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản thông báo

B4

Phòng chuyên môn làm văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan (Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh...) và UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan

- Chuyên viên chuyên môn

- Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

3 ngày

Mẫu 05; Văn bản xin ý kiến BM.TG.11.02

 

B5

Phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tiến hành thẩm định.

+ Kiểm tra thực tế

+ Tổ chức họp xem xét

+ Ý kiến bằng văn bản của các ngành và địa phương liên quan

 

 

- Chuyên viên chuyên môn

- Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

- Các ngành và địa phương liên quan

40 ngày

Mẫu 05; Biên bản kiểm tra thực tế; Biên bản họp;  Văn bản các ngành và địa phương liên quan

B6

Tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất UBND tỉnh

+ Nếu thống nhất đồng ý thì dự thảo Quyết định về việc cấp đăng ký trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký duyệt

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản trả lời về việc không chấp thuận trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ký duyệt

- Chuyên viên chuyên môn

- Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

- Các ngành và địa phương liên quan

05 ngày

Mẫu 05; Văn bản báo cáo tổng hợp; Dự thảo quyết định cấp đăng ký/Văn bản trả lời về việc không chấp thuận

 

B7

Xem xét, trình và ký duyệt quyết định hoặc văn bản không chấp thuận

- Phòng Nội chính UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND tỉnh

10 ngày

Mẫu 05; Quyết định cấp đăng ký BM.TG.11.03

B8

Chuyển Quyết định về việc đăng ký hoặc văn bản không chấp thuận cho Ban Tôn giáo

Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Mẫu 05; Quyết định cấp đăng ký/ Văn bản trả lời về việc không chấp thuận

B9

Trực tiếp trả kết quả cho tổ chức tôn giáo hoặc qua văn thư Ban Tôn giáo hoặc qua đường bưu điện

Công chức phòng chuyên môn hoặc văn thư Ban Tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 05, 06, Quyết định cấp đăng ký/Văn bản trả lời về việc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả         

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ          

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả         

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

 

BM.TG.11.01

Văn bản đăng ký                                          

 

BM.TG.11.02

 

Văn bản xin ý kiến                                       

 

BM.TG.11.03

 

Quyết định của UBND tỉnh                           

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận tiếp nhận của Ban Tôn giáo. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC.

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xin ý kiến; Biên bản kiểm tra; Biên bản họp

-

Ý kiến của các ngành và địa phương liên quan

-

Báo cáo tổng hợp

-

Quyết định của UBND tỉnh hoặc văn bản không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.