PrintAaa

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

16:00 22/06/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.34

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC

 

Không có

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Phòng hành chính - Tổng hợp hoặc Phòng chuyên môn, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hà Tĩnh

- Qua đường bưu điện

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đề nghị, theo mẫu BM.TG.34.01;

x

 

-

Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;

x

 

-

Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Tôn giáo nhận đủ thông báo hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

2.7

- Cơ quan thực hiện: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: Sở Nội vụ

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan khác và UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng hành chính tổng hợp Ban Tôn giáo; Văn thư kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức; Văn thư phòng Hành chính tổng hợp Ban Tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06 và hồ sơ theo mục 2.3.

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Ban, lãnh đạo Ban xem xét chuyển phòng chuyên môn xử lý

- Văn thư hoặc phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo mục 2.3

B3

- Công chức tại phòng chuyên môn xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành thẩm định

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo ban xem xét, ký duyệt

- Công chức, Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

 

 

 

 

 

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản thông báo

 

B4

Phòng chuyên môn làm văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan (Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh...) và UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan

- Chuyên viên chuyên môn

- Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

03 ngày

Mẫu 05; Văn bản xin ý kiến BM.TG.34.02

B5

Phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tiến hành thẩm định.

+ Kiểm tra thực tế

+ Tổ chức họp xem xét

+ Ý kiến bằng văn bản của các ngành và địa phương liên quan

 

 

- Chuyên viên chuyên môn

- Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

- Các ngành và địa phương liên quan

15 ngày

Mẫu 05; Biên bản kiểm tra thực tế; Biên bản họp;  Văn bản các ngành và địa phương liên quan

B6

Tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất Giám đốc Sở Nội vụ

+ Nếu thống nhất đồng ý thì dự thảo văn bản chấp thuận trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét ký duyệt

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản trả lời về việc không chấp thuận trình Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh xem xét, ký duyệt

- Chuyên viên chuyên môn

- Trưởng phòng chuyên môn

- Lãnh đạo Ban

- Các ngành và địa phương liên quan

05 ngày

Mẫu 05; Văn bản báo cáo tổng hợp; Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc văn bản trả lời về việc không chấp thuận

B7

Xem xét, trình và ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

- Văn phòng Sở Nội vụ

- Giám đốc Sở

05 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B8

Chuyển văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận cho Ban Tôn giáo

Văn phòng Sở Nội vụ

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B9

Trực tiếp trả kết quả cho tổ chức tôn giáo hoặc qua văn thư Ban Tôn giáo hoặc qua đường bưu điện

Công chức phòng chuyên môn hoặc văn thư Ban Tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 05, 06; Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ        

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ   

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

 

BM.TG.34.01

 

Văn bản đề nghị                                          

 

BM.TG.34.02

 

Văn bản xin ý kiến                                       

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận tiếp nhận của Ban Tôn giáo. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC.

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xin ý kiến; Biên bản kiểm tra; Biên bản họp

-

Ý kiến của các ngành và địa phương liên quan

-

Báo cáo tổng hợp

-

Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

docxMau_B31(1)Mau_B31(1)Download