PrintAaa

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động dịch vụ lưu trữ

08:14 15/03/2023
Bỏ quy định cung cấp “Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập)” trong Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.