PrintAaa

Quy định mới về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

17:08 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNV quy định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Nội vụ từ Trung ương đến địa phương, gồm:

- Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ.

- Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).

- Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện).

2. Về Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục IIA, Phụ lục IIB và Phụ lục IIC kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV.

3. Về điều khoản chuyển tiếp

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BNV thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định./.

 

Mời xem toàn văn Thông tư đính kèm tại đây./.

 

                                                                                                                    Văn phòng Sở

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNV quy định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Nội vụ từ Trung ương đến địa phương, gồm:

- Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ.

- Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).

- Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện).

2. Về Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV.

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục IIA, Phụ lục IIB và Phụ lục IIC kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV.

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNV.

3. Về điều khoản chuyển tiếp

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BNV thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định./.

                                                                                                                                                           Văn phòng Sở

Mời xem toàn văn Thông tư đính kèm dưới đây./.

 

                                                                                                                    

pdf11-2022-TT-BNV.signed11-2022-TT-BNV.signedDownload