PrintAaa

Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chứcÂm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

09:07 16/05/2018

Ngày 09/05/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

- Chức danh Âm thanh viên, gồm: hạng I có mã số V11.09.23;  hạng II có mã số V11.09.24; hạng III có mã số V11.09.25 và hạng IV có mã số V11.09.26

- Chức danh Phát thanh viên, gồm: hạng I có mã số: V11.10.27;  hạng II có mã số V11.10.28;  hạng III có mã số V11.10.29; hạng IV có mã số V11.10.30.

- Chức danh Kỹ thuật dựng phim, gồm: hạng I có mã số: V11.11.31;Kỹ thuật dựng phim hạng II có mã số V11.11.32; Kỹ thuật dựng phim hạng III có mã số V11.11.23; Kỹ thuật dựng phim hạng IV có mã số V11.11.34.

- Chức danh Quay phim, gồm: hạng I có mã số V11.12.35; hạng II có mã số V11.12.36, hạng III có mã số V11.12.37 và hạng VI có mã số V11.12.38.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

pdf05ttbnv05ttbnvDownload