PrintAaa

Hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn tham mưu các lĩnh vực thuộc ngành nội vụ cấp huyện

15:15 25/08/2022
pdfCNNV_nganh-linh-vuc-noi-vu(25.08.2022_14h21p26)_signedCNNV_nganh-linh-vuc-noi-vu(25.08.2022_14h21p26)_signedDownload