03/2013/TT-BNV

Phân loại Công tác thanh niên và tổ chức hội
Số/Ký hiệu 03/2013/TT-BNV
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 16-04-2013
Người ký Nguyễn Tiến Dĩnh
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành BNV
Đính kèm
pdfTT_03_04TT_03_04Download