PrintAaa

Tổ chức hoạt động tư vấn hướng dẫn về phương pháp và kỹ thuật xây dựng, hoàn thiện bộ công cụ (tài liệu hướng dẫn) đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và triển khai tập huấn, áp dụng Bộ công cụ cho CBCCVC Sở Nội vụ

11:00 22/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 08/10/2018 Sở Nội vụ Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức triển khai hoạt động tư vấn hướng dẫn về phương pháp và kỹ thuật xây dựng, hoàn thiện bộ công cụ (tài liệu hướng dẫn) đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và triển khai tập huấn, áp dụng Bộ công cụ cho CBCCVC Sở Nội vụ.

Mục tiêu của hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho CBCCVC Sở Nội vụ về phương pháp và kỹ thuật xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ, tiêu chí đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC theo vị trí việc làm. Theo đó, bộ công cụ (tài liệu hướng dẫn) đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC thuộc Sở được hoàn thiện để làm cơ sở cho các nội dung:

- Bình xét thi đua, khen thưởng;

 - Cơ sở để phân phối thu nhập tăng thêm cho CBCCVC trong các phòng, ban và chi cục trực thuộc.

- Sử dụng, quản lý, quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo đối với đội ngũ CBCCVC thuộc Sở;

- Phát triển năng lực của CBCCVC: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn của CBCCVC theo vị trí việc làm.

Sau quá trình thực hiện hoạt động, một tổ công tác gồm 20 CBCCVC chủ chốt của Sở Nội vụ đã được đào tạo, hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật xây dựng và áp dụng bộ công cụ đánh giá kết quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở trong tháng 11/2018, để phục vụ công tác phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCCVC, theo định kỳ hằng tháng, quý, năm; hướng tới mục tiêu tinh giản biên chế và phát triển tổ chức giai đoạn 2018-2021 của Sở Nội vụ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức triển khai tập huấn cho CBCCVC Sở Nội vụ trong việc áp dụng thành thạo bộ công cụ đánh giá năng lực thực hiện công việc của CBCCVC theo vị trí việc đã được tổ chức, thực hiện trong tháng 12/2018.

Một số hình ảnh của Hoạt động: