PrintAaa

Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có mô hình quản lý điển hình trong các lĩnh vực Nội vụ

10:58 22/03/2019

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực quản lý và kỹ năng thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh" do Cơ quan phát triển Chính phủ Bỉ tại Việt Nam tài trợ; trong các hợp phần tổ chức hoạt động của Dự án đã được nhà tài trợ phê duyệt, Giám đốc Sở thành lập 02 Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm trong công tác ngành Nội vụ. Đoàn 1 tham gia học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018. Đoàn 2 tham gia học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị (từ ngày 19/8/2018 đến ngày 23/8/2018).

Chuyến học tập kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện để Sở Nội vụ  tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh đến làm việc có điều kiện để trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm cụ thể về công tác tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nội vụ; đồng thời, giúp đội ngũ công chức của Sở Nội vụ Hà Tĩnh được nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn có liên quan thông qua hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tế. Đoàn 01 do đồng chí Trần Huy Liệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và 12 công chức; Đoàn 02 do đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và 14 cán bộ, công chức thuộc Sở.  

Các nội dung học tập kinh nghiệm tại các tỉnh được tập trung trọng tâm, cụ thể bao gồm:

* Tại tỉnh Lâm Đồng:

- Kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thời gian qua;

- Việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII tại tỉnh; Kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố; triển khai đề án sáp nhập xã;

- Công tác phân cấp trong tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức.

* Tại tỉnh Khánh Hoà:

 - Việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII tại tỉnh; Kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố; triển khai đề án sáp nhập xã;

- Kinh nghiệm triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh, cụ thể ở các chỉ số nội dung 1 (sự tham gia của người dân); Chỉ số nội dung 3 (Trách nhiệm giải trình) và Chỉ số nội dung 6 (Cung ứng dịch vụ công) trong cải cách hành chính;

- Công tác phân cấp trong tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; Đổi mới phương thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

* Tại thành phố Đà Nẵng:

- Kinh nghiệm trong việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, sáp n

-Nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII của thành phố;

- Kinh nghiệm triển khai và các giải pháp duy trì, cải thiện chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX);

- Kinh nghiệm tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

* Tại tỉnh Quảng Trị:

- Công tác sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Công tác tổ chức thực hiện và bài học kinh nghiệm triển khai Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cán bộ, công chức trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có mô hình quản lý điển hình trong các lĩnh vực Nội vụ:

Hình 1. Đoàn công tác của Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang tham gia học tập kinh nghiệm tại Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Hình 2. Đoàn công tác của Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang tham gia học tập kinh nghiệm tại huyện Ninh Kiều, tỉnh Khánh Hòa.

 

Hình 3. Đoàn công tác của Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang tham gia học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng.

 

Hình 4. Đoàn công tác của Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang tham gia học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng (Hoạt động 1.5).

 

Hình 5. Đoàn công tác của Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang tham gia học tập kinh nghiệm về công tác sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội tại tỉnh Quảng trị.