01/2019/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 01/2019/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Ngày ban hành 24-01-2019
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT01_BNVTT01_BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack