01/2023/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 01/2023/TT-BNV
Trích yếu sửa đổi Khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Ngày ban hành 09-03-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_TT_1.2023.TT-BNVVanBanGoc_TT_1.2023.TT-BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack