02/2020/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 02/2020/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Ngày ban hành 14-07-2020
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT_02_2020TT_02_2020Download
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack