16/2014/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 16/2014/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
Ngày ban hành 20-11-2014
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT_16BNVTT_16BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack