54/QĐ-SNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 54/QĐ-SNV
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ngày ban hành 06-04-2015
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf54_VTLT54_VTLTDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack