Ban thi đua - khen thưởng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy...
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua - Khen thưởng
3/VBHN-BNV 06/05/2021 Bộ Nội vụ THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy...
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Chính phủ Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9...
288/HD-BTDKT 31/10/2017 Ban Thi đua Khen thưởng Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
25/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
41/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
16/ 2015/QĐ-UBND 15/04/2015 UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"
01/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 UBND tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 10/10/2014 Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết...
85/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Chính phủ Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và...
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi...
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
55/QĐ-SNV 06/04/2014 Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng
39/2013/QH13 16/11/2013 Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
02/2011/TT-BNV 24/01/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số...
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...
15/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội Luật Thi đua - Khen thưởng