Tin trong tỉnh

    • Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
      11/04/2023 09:34
    • Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Kế hoạch số 119/KH-HĐTT ngày 07/4/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 về kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Hội đồng thi triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.