Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
8/2024/QĐ-UBND 04/06/2024 Tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định...
16/CT-TTg 20/05/2024 Chính phủ Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân,...
289/QĐ-BNV 18/04/2024 Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 893/QĐ-BNV ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục điện tử dùng chung...
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy...
234-KH/TU 05/02/2024 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
69/QĐ-BNV 02/02/2024 Bộ Nội vụ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức...
04/2024/QĐ-UBND 29/01/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển...
89/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua - Khen thưởng
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Chính phủ Nghị định số của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
1010/QĐ-BNV 15/12/2023 Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1010/QĐ-BNV NGÀY 15/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HOÀN THÀNH VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ...
996/QĐ-BNV 08/12/2023 Bộ Nội vụ UYẾT ĐỊNH SỐ 996/QĐ-BNV NGÀY 08/12/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2024 CỦA BỘ NỘI VỤ
85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP NGÀY 07/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2020/NĐ-CP...
17/2023/TT-BNV 29/11/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
12/2023/TT-BNV 08/08/2023 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công...
11/2023/TT-BNV 01/08/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc
316/KH-UBND 27/07/2023 UBND tỉnh Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma...
117NQ-HĐNDNQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
108/2023/NQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh,...
101/2023/NQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
117NQ-HĐNDNQ-HĐND 26/07/2023 Hôi đồng nhân dân tỉnh NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân...
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
1183/SNV-CCVC 29/06/2023 Sở Nội vụ Thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BNV
10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn...
33/2022/NĐ-CP 10/06/2023 Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế
02/2023/TT-BNNPTNT 02/06/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong...
08/2023/TT-BNV 31/05/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nhgiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
7/2023/TT-BNV 31/05/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước...
05/CT-UBND 17/05/2023 UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
06/2023/-TT-BNV 05/05/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên...
4/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng...
5/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và...
3/2023/TT-BNV 30/04/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi...
21/2023/QĐ-UBND 28/04/2023 UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải