Cải cách hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
16/CT-TTg 20/05/2024 Chính phủ Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân,...
05/CT-UBND 17/05/2023 UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Chính phủ Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
766/QĐ-TTg 23/06/2022 Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ...
03/2022/TT-BTC 09/06/2022 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng...
12-NQ/TU 26/05/2022 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nghị quyết của Ban Cấp hành tỉnh ủy ngày 26/5/2022 Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt...
42/QĐ-BCĐCCHC 06/04/2022 Chính phủ Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo Cải cách HC của CP: Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban...
422/QĐ-TTg 04/04/2022 Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.
2263/SNV-CCHC&VTLT 15/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 (LẦN 1) của các đơn vị, địa phương theo QĐ số 3396/QĐ-UBND
2233/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021
2232/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Thống kê các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần phải thực hiện đánh giá, thẩm định trực tiếp theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND
2225/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Soạn thảo Đề án CCHC giai đoạn 2021-2025
45/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà...
394/KH-UBND 22/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các...
3504/QĐ-UBND 22/10/2021 UBND tỉnh Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
3396/QĐ-UBND 11/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND...
43/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại...
23/CT-TTg 02/09/2021 Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
76/NQ-CP 15/07/2021 Chính phủ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021...
54/2019/QĐ-UBND 27/09/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về...
52/2019/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND...
33/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước...
09/2019/TT-BNV 14/06/2019 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết...
26/2019/TT-BTC 10/05/2019 Bộ Tài chính Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán...
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Văn phòng Chính phủ Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực...
37/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công...
33/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND...
985/QĐ-TTg 08/08/2018 Chính phủ Ngày 08/8/2018 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đã Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số...
08/CT-UBND 17/05/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
52/2017/QĐ-UBND 22/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán...
48/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc...
2640/QD-BNV 10/10/2017 Bộ Nội vụ Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn...
17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính...
27/2016/QĐ-UBND 20/06/2016 Tỉnh Hà Tĩnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtại các cơ quan, đơn vị...
27/2015/QĐ-UBND 23/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Về việc banh hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở,...
14/CT-TTg 06/07/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính...
13/CT-TTg 10/06/2015 Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục...
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 15/05/2015 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp...
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
14/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính