Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Chính phủ Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
83/2022/NĐ-CP 18/10/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
6/VBHN-BNV 16/08/2022 Bộ Nội vụ Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán...
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
90/2020/TT-BNV 13/08/2020 Chính phủ Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và...
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Chính phủ Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ...
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
88/2017/NĐ-CP 20/07/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân...
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ng
76/2017/NĐ-CP 30/06/2016 Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục...
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền...
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Chính phủ Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Chính phủ Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với...
93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ Quy định những người là công chức
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức,...
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang