115/KH-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 115/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Ngày ban hành 18-04-2022
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfBH.Ke-hoach-dao-tao-boi-duong-nam-2022(18.04.2022_14h51p28)_signedBH.Ke-hoach-dao-tao-boi-duong-nam-2022(18.04.2022_14h51p28)_signedDownload