26/ 2015/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 26/ 2015/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày ban hành 23-07-2015
Người ký Lê Đình Sơn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD_26-2015.signedQD_26-2015.signedDownload