77/2014/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 77/2014/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực hượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
Ngày ban hành 12-11-2014
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_77quyet_dinh_77Download