Văn phòng Nội bộ Sở

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
03/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
29/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Chính phủ Về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập...
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
79/2011/NĐ-CP 15/09/2011 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay...
58/2010/NĐ-CP 01/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin